ISPD 2022 Security Closure of Physical Layouts Contest

NYU Contest Webpage

ISPD 2022 Contest Winners:

 1. XDSecurity
  • Xidian University: Zhengguang Tang, Guangxin Guo, Benzheng Li, Hailong You, Jiangyi Shi
  • Giga Design Automation: Xiaojue Zhang
 2. NTUsplace.
  • National Taiwan University: Jhih-Wei Hsu, Kuan-Cheng Chen, Yu-Hsiang Lo, Yan-Syuan Chen, Yao-Wen Chang
 3. CUEDA
  • The Chinese University of Hong Kong: Fangzhou Wang, Qijing Wang, Bangqi Fu, Shui Jiang, Xiaopeng Zhang, Tsung-Yi Ho, Evangeline F.Y. Young
 1. TalTech
  • Tallinn University of Technology: Tiago Perez, Mohammad Eslami, Felipe Almeida, Samuel Pagliarini